Skip to main content

Privacybeleid

Algemeen

Het doel van dit Privacybeleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door de HBWB Postbus 108 4191 CC Geldermalsen Hierna te noemen Wij of ons.

Welke gegevens worden van u vastgelegd?

De volgende persoonsgegevens worden van u vastgelegd:

  • Voorletters, tussenvoegsels en achternaam
  • Adres, huisnummer en woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer en emailadres
  • Of u lid was van de vereniging volkshuisvesting Geldermalsen

Wie is verantwoordelijke voor verwerking van je gegevens?

De secretaris is verantwoordelijk voor het verwerken van bovenstaande gegevens. De secretaris kan het verwerken van gegevens delegeren aan een lid die zitting heeft in het bestuur.

Waar worden deze gegevens vastgelegd?

Deze gegevens worden vastgelegd op een met een wachtwoord beveiligde PC in een beveiligd Excel bestand.

Er zij leden die opgegeven hebben dat zij per mail post willen ontvangen van de HBWB. Deze mailadressen vormen een verzendgroep in outlook. De verzendgroep staat op een met een wachtwoord beveiligde laptop die in het bezit is van de voorzitter van de HBWB.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van de HBWB. Als u uw lidmaatschap opzegt of wordt opgezegd, dan vernietigen wij uw gegevens.

Worden er back-ups gemaakt van de gegevens?

Op de zelfde beveiligde PC waarop uw gegevens staan, wordt van het Excel bestand een back up bewaard. Back-ups worden eens per 4 maanden gemaakt. De gegevens van leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd zijn nog vier maanden beschikbaar in de gemaakte back up.

Datalek

Als er een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moeten wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat we daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor je rechten en vrijheden.

Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor jouw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan jou te melden.

Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als de HBWB onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in onze beveiliging, spreken we van een

beveiligingslek en niet van een datalek. In dat geval hoeft de HBWB in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal de HBWB een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking gebaseerd is op Uw toestemming. Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan:

HBWB
Postbus 108
4191 CC Geldermalsen

of via mail op het volgende mailadres: hbwb@kpnmail.nl of via de telefoon op het volgende nummer: 0345-581 894.

U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar: Autoriteit Persoonsgegevens Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag

Close Menu

HBWB

Postbus 108
4191 CC Geldermalsen

Telefoon: 0345 581 894